Menu
Swachh Bharat

Who's who

Joint Secretaries
S.No. Name Designation Phone Number
31 Ms Vandana Aggarwal Eco. Advisor 24629322
32 Shri Sanjay Mahani PPS to Eco Advisor 24629332
Directors/Deputy Secretaries
S.No. Name Designation Phone Number
33 Dr. Shefali Juneja Director 24610372
34 Shri Vinay Kumar PS to Dir(SJ) 24610372
35 Shri Angshumali Rastogi Dir(AR) 24653565
36 Smt. Vasantha Ramesh PA to Dir(AR) 24610366
37 Shri Suyash Narain Dir(SN) 24649891
38 Smt. Rosy Kapur PS to Dir(SN) 24649891
39 Shri Venkatramana R. Hegde Dir (VH) 24610366
40 Shri A.K. Jayarajan PS to Dir(VH) 24610366
41 Smt. Rama Verma JD(OL) 24695091
42 Shri Vinay Kumar PS to DS(TN) 24610987
Under Secretaries
S.No. Name Designation Phone Number
43 Shri Chandra Kishore Shukla Under Secretary(CS) 24619282
44 Shri Satish Chander Under Secretary(SC) 24610350
45 Shri S.V.Ramana Under Secretary(VR) 24610374

Pages