Menu
Swachh Bharat

Who's who

Joint Secretaries
S.No. Name Designation Phone Number
31 Shri Sushil Kumar PA to JS(RA) 24628012
32 Ms Vandana Aggarwal Eco. Advisor 24629322
33 Shri Sanjay Mahani PPS to Eco Advisor 24629332
34 Dr. Shefali Juneja JS(SJ) 24610372
35 Shri Vinay Kumar PS to JS(SJ) 24610372
Directors/Deputy Secretaries
S.No. Name Designation Phone Number
36 Shri Angshumali Rastogi Dir(AR) 24653565
37 Smt. Vasantha Ramesh PA to Dir(AR) 24610366
38 Shri Suyash Narain Dir(SN) 24649891
39 Smt. Rosy Kapur PS to Dir(SN) 24649891
40 Shri Venkatramana R. Hegde Dir (VH) 24610366
41 Shri A.K. Jayarajan PS to Dir(VH) 24610366
42 Smt. Rama Verma JD(OL) 24695091
Under Secretaries
S.No. Name Designation Phone Number
43 Shri Chandra Kishore Shukla Under Secretary(CS) 24619282
44 Shri Satish Chander Under Secretary(SC) 24610350
45 Shri S.V.Ramana Under Secretary(VR) 24610374

Pages